Združenie

Združenie turizmu Terchová je voľné združenie podnikateľov v oblasti cestovného ruchu
a v súvisiacich oblastiach, s pôsobnosťou v obci Terchová. ZTT pôsobí ako TIK – Turisticko – informačná kancelária.
Hlavným poslaním je podpora rozvoja turizmu, koordinácia – prepojenie všetkých podnikateľov zainteresovaných v cestovnom ruchu, presadzovanie spoločných miestnych záujmov v oblasti cestovného ruchu.

Turistický marketing doma i v zahraničí:

 • zabezpečovať spoločnú propagáciu
 • zúčastňovať sa na akciách a výstavách cestovného ruchu doma i v zahraničí ako spoluúčastník s inými podobnými subjektmi a organizáciami zo Slovenska.
 • spoluorganizátor kultúrnych a športových podujatí a aktivít v Terchovej, Vrátnej, ich propagácia v zariadeniach cestovného ruchu
 • informácie o možnostiach turistických výletov po značkových chodníkoch v Malej Fatre
 • informácie o možnostiach návštevy vzdialenejších atraktivít a zaujímavostí, ako sú jaskyne, múzeá, skanzeny, hrady, zámky, termálne kúpaliská, kultúrne, folklórne aj športové podujatia a iné
 • ponuka turistických sprievodcov, turistických máp
 • informácie o prevádzke lyžiarskych prepravných zariadení, lyžiarskej školy, snehové správy
 • informácie o možnostiach ubytovania pre skupiny aj pre jednotlivcov v zariadeniach rôzneho typu ( hotely, penzióny, chaty, priváty )

Turistická informačná kancelária
Ul. sv. Cyrila a Metoda 96
013 06 Terchová
tel./fax.: +421 41 5993 100, +421 41 5695 307, +421 903 793 100

 

Združenie turizmu Terchová, sv. Cyrila a Metoda,

013 06  Terchová

Právna forma

 • občianske združenie, ktoré vzniklo v máji 1995 v zmysle zákona č. 455/ 91 Zb o živnostenskom podnikaní a zákona č. 83/90 Zb v znení neskorších úprav o združovaní občanov, v oblasti cestovného ruchu a v súvisiacich oblastiach.
 • Združenie je právnickou osobou s pôsobnosťou  hlavne v obci Terchová

Úlohy:

 • Združenie podporuje cestovný ruch, zastáva jeho záujmy voči oficiálnym orgánom a tretím osobám. Hlavným poslaním je ochrana záujmov jeho členov, podpora rozvoja turizmu  a vytváranie podmienok pre ďalší rozvoj a zvyšovanie profesionality v cestovnom ruchu.

Plní predovšetkým nasledovné úlohy:

 • Prepojenie všetkých podnikateľov zainteresovaných na turizme, vytvorenie a podieľanie sa na aktívnom cestovnom ruchu
 • Presadzovanie spoločných miestnych záujmov v oblasti cesto ruchu
 • Turistický marketing pre obec doma i v zahraničí
 • Koordinácia podobných aktivít so slovenskými organizáciami  a orgánmi.
 • Podpora miestnych  orgánov v záujme turizmu
 • Zabezpečovať rozvoj ponuky, spolupracovať s obdobnými  združeniami za účelom výmeny skúseností s informácií
 • Spolupracovať pri tvorbe legislatívno
 • právnych predpisov v oblasti cest. Ruchu
 • Nadväzovať kontakt so zahraničím  s cieľom zapojenia sa do medzinár. cest. ruchu
 • Zabezpečovať spoločnú propagáciu, spolupôsobiť pri uskutočňovaní podujatí podporujúcich cestovný ruch
 • Starostlivosť o významné zariadenia cestovného ruchu v obci

Orgány združenia:

 • valné zhromaždenie
 • predstavenstvo
 • konatelia
 • dozorná rada
 • prezident

Financovanie

 • Hospodárska činnosť združenia je podmienená tvorbou zdrojov, príjmov. Príjmami sú okrem vstupných poplatkov a ročných členských príspevkov, dary a účelové dotácie, výnosy z ostatných činností ( provízia zo sprostredkovanie ubytovania…)
 • Čerpanie finančných  prostriedkov sa uskutočňuje v súlade so schváleným rozpočtom  na príslušný  kalendárny rok. Vedenie združenia zodpovedá za max hospodárnosť používanie finan prostriedkov, ako aj za vedenie účtovnej evidencie podľa platných predpisov

Aktivity

 • prevádzkovanie Turistickej informačnej kancelárie
 • sprostredkovanie ubytovania
 • predaj suvenírov
 • podávanie grantov na prislušné výzvy EU
 • podpora pri realizácii  kultúrnych a spoločenských akcii v Terchovej
 • propagácia na výstavách cestovného ruchu
 • vydávateľská činnosť